Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1.       Rekisterinpitäjä: Kiinteistö Oy Joensuun Kaltimontie 5

Osoite: Aurinkokatu 45D A1, 80140 Joensuu

Puhelin: 404192890

Sähköposti: henri.wihonen@wihonenyhtiot.fi   

Yhteyshenkilö: Henri Wihonen

2.       Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden ja käyttäjien henkilötietoja.

3.       Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta käytön aikana, yhteydenpito, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

·         Henkilön nimi

·         Yritys/organisaatio

·         Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

·         Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,

·         Laskutustiedot

·         Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. ajanvarauksessa, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu käyttöjärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille käyttöön liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi ja parantamiseksi.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).